etusivu I tiedoksi I Blogit I Kiky soveltaminen alkaa ja TES neuvottelut kulman takana
07.02.2017

Kiky soveltaminen alkaa ja TES neuvottelut kulman takana

Kiky soveltaminen alkaa ja TES neuvottelut kulman takana
Kiky neuvottelujen tulosta aletaan noudattamaan 1.2.2017 alkaen

Kiky neuvottelujen tulosta aletaan noudattamaan 1.2.2017 alkaen ja saamme jäädä odottamaan tulkintaerimielisyyksiä. Nyt niitä ei ole ilmassa. Mutta työnantajan nykytoimintamallin mukaan, niitä väistämättä tulee.

Kiky neuvottelujen yhteydessä on myös lainsäädäntöä muutettu positiivisempaan suuntaan.

Irtisanomistilanteet.

Työnantajan on tarjottava irtisanotulle oikeus työllistymistä edistävään valmennukseen ja koulutukseen.

Valmennuksen ja koulutuksen arvon on vastattava työntekijän henkilökohtaisen palkan määrää, kuitenkin vähintään yrityksen tai julkisen organisaation keskimääräistä kuukausipalkkaa.

Irtisanotulla on oikeus työterveyshuollon palveluihin puoli vuotta työntekovelvollisuuden päättymisestä.

YT asioiden yhteydessä ja muutoinkin on luottamusmiesten oltava valppaina näiden asioiden suhteen.

Samalla  lainsäädäntöä muutettiin huonompaan suuntaan mm.

Koeaika pidemmäksi ja takaisinottovelvollisuus lyhyemmäksi.

Rautatiealan sopimuksessa olemme nämä kuitenkin sopineet toisin ja koeajan pidennys tai takaisinottovelvollisuuden lyhentäminen ei koske rautatiealan yleissitovaa sopimusta.  Mutta, mutta. Laki muuttaa lyhyemmänkin 4 kk koeajan tulkintoja sen kulumisesta.

Huomioitavaa on, että koeajan kulumisessa on rajoituksia uuden lain myötä mm. työkyvyttömyyden (oma tai lapsen) tai perhevapaan (myös tilapäinen hoitovapaa) vuoksi on poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää (sis. kaikki päivät, ei vain työpäivät!) kohden.

30 kalenteripäivää voi muodostua useasta osasta (ei pelkästään yhdenjaksoinen poissaolo) Poissaolon on oltava kokonaisuudessaan koeaikana. Poissaolo voi olla palkallinen tai palkaton.

Koeaika ei pitene itsestään, vaan työnantajan on ilmoitettava työntekijälle koeajan pidentämisestä ennen koeajan päättymistä (ilmoituksen on tultava työntekijälle koeajan aikana)

Työnantaja voi vuoden 2017 alusta lukien palkata pitkäaikaistyöttömän määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perusteltua syytä enimmillään vuodeksi. Työsopimuksia voi olla useampiakin – enintään kolme kappaletta kahden vuoden aikana –, jos niiden yhteenlaskettu kesto ei ylitä yhtä vuotta.

Pitkäaikaistyöttömänä pidetään henkilöä, joka on ollut vähintään vuoden ajan työtön työnhakija. Tänä aikana hän on saanut olla enintään kahden viikon ajan töissä.

Tuleva neuvottelukierros linjataan lomien jälkeen

Tuleva neuvottelukierros tullaan ilmeisemmin käymään liittokohtaisesti. Palkankorotuksen tasosta on tes neuvotteluosapuolet vääntämässä ns. Suomi mallia jolla haettaisiin palkankorotuksen tasoa

JHL on linjannut suuntaansa.

  • kaikkien SAK:n jäsenliittojen osallistuminen palkkanormiin liittyvään tavoiteasetteluun ja sen hyväksymiseen
  • kolmikantaisen samapalkkaisuusohjelman (2016–2019) tavoitteet
  • perusteettomien palkkaerojen kaventamisen mahdollisuus esimerkiksi erillisellä matalapalkka- ja tasa-arvoerällä
  • että osapuolilla on tarve tarkastella Suomen mallin vaikutusta eri alojen tasapuolisen ansiokehitykseen
  • liittojen mahdollisuus irtaantua neuvottelukierroskohtaisesti mallista, mikäli palkkakehitys alojen välillä ei palvele edellä mainittuja tavoitteita.

Itse arvele, että palkkavahti tulee olemaan todella vahvaa työnantajapuolella.

Rautatiealan sopimuksessa tulee varmasti neuvottelutavoitteeksi työvuoroasiat, lomien pitäminen, palkkausjärjestelmien kehittäminen. Viimeisen 3 vuoden aikana on ollut jatkuva riita työvuoroasioissa, työvuoromitoituksissa, loman pitämisessä, ym. Vanhojen tes tulkintojen uudelleen tulkitseminen on johtolankana työnantajapuolella. Neuvottelemalla ja sopimalla eivät ongelmat ole poistuneet, johtunee siitä, että työnantaja ei noudata sovittuja asioita ja tulkitsee ja tuottaa uusia käytäntöjä joita työntekijät eivät hyväksy eivätkä ymmärrä. Asioista on tulevan kierroksen aikana sovittava työehtosopimuksella tarkemmin ja tehtävä selviä rajoja asioille.

Työntekijäpuolesta ei ratkaisujen hakeminen ole ollut nytkään kiinni, työnantajapuoli tuntuu rakastavan diarektio- oikeuttaan liikaa. Rautatiealalla miinusmerkkisten ja 0 sopimusten aika on mennyt ohi, niin palkkojen kuin muidenkin työsuhteen ehtojen osalta. Ennustan vaikeaa sopimuskierrosta ja lakkokevättä 2018 myös rautatiealalle.

Helmikuun aikana ohjeistetaan luottamusmies organisaatiota tulevan sopimuskierroksen suhteen, ja heti alkusyksyllä edunvalvontalinjalla yhteistyössä raideammattilaisten kanssa aloitamme asioiden priorisoinnin joka palkkaliitteen omiksi kärkihankkeiksi.

Muita huomioita alalta.

Rautatiealan sopimuksen sisällä olevat yhtiöt tuntuvat toimivan niin kuin neuvostoliitto. Kaikki kumartavat yhteen suuntaan ja oman liiketoiminnan kehittäminen ja palvelun ja oman ”tuotteen ”parantaminen on jäänyt lapsipuolen asemaan. ” liiketoimintajohto”  kuuntelee ja ohjaa kustannustehokkuuteen tarmonsa. Investoinneista puhuttaessa kuulee mielenkiintoisia arvioita kalustoon investoinnista, ei kannata investoida kun on niin kallista, hmm. 60 vuotta kestävä, tavara/ henkilöliikennekalusto joka maksaa neljänneksen kilpailijoiden kalustoon. Kilpailijat joutuvat uusimaan kalustonsa viiden vuoden välein. Kasvun ja dynamiikan tavoittelu on tuntematon käsite.

Huolimatta siitä, että ympärillä muuttuva markkina vaati nyt ja tulevaisuudessa organisaatiota joka ruohonjuuritasolla pystyy joustavaan päätöksentekoon ja muutosten hallintaan asiakasrajapinnassa. Puhutaan sitten vaikka toimialan visioista, investoinneista, ketteryydestä, dynamiikasta niin onko alalla nykyisin käytössä olevat malli terve, jossa lyijykynän teroittaminen saati ostaminen vaati HR hyväksynnän.  Organisaatio ei opi uutta ja se rapauttaa nykyosaamisen, ehkä vr track on siitä oiva esimerkki. 140 vuotta osaaminen oli omissa käsissä, viime aikoina viranomaiset kieltävät tekemisen ?, osaamattomuuteen vedoten. kustannussäästöissä kotimaassa lomautetaan tekijät ja otetaan sanktiot tekemättömistä töistä. Ulkomailla tehdään tappiota niin paljon, että vaikka meidän väki olisi vuoden ilmatteeksi töissä ei tappioita saataisi katettua.

 

Henkilöstöpolitiikka ja johtamismallit ovat johtaneet siihen, että ammattimiehet siirtyvät muualle, uusiin korkeaa ammattitaitoa vaativiin tehtäviin ei saada työvoimaa, ylikoulutetut rautatiealalle, toisen ammatin omaavat hakevat töitä alan ulkopuolelta, työtyytyväisyyskyselyt tuottavat huonoja tuloksia. Turhautuneet keskijohdon työnantajan edustajat pakenevat liiketoiminnoista. Koko kehitys on surullista seurattavaa.

Loppulauseet

Saamme uuden työehtosopimuksen painosta helmi/maaliskuun aikana ja se on sisällön osalta laitettu uuteen muotoon. Työaikapykälät on jaettu erikseen joka helpottaa luettavuutta. Selkeytystä on tehty myös koko rakenteen osalta ajatuksella, että käyttäminen ja asioiden löytäminen olisi helpompaa. Joitain tekstejä on lyhennetty, ettei lopussa unohda mitä alussa sanottiin jne…

Ajatuksena on vielä, että kokoaisimme liitekohtaisesti. ns. liitekohtaisen lm oppaan. jossa olisi tes ja keskeiset ohjeet ja sopimukset joka liitteelle sekä yhteystiedot luottamusmiehistä.

Eläkeasiaa

Kyselyjä on tullut  erityiseläkkeiden 58-60  ns. a-osaston valinnan tehneiden osalta.

VR Eläkesäätiö on hakenut sääntömuutosta jossa eläkkeelle jäävä henkilö voi jäädä eläkkeelle täyttäessään erityisen eläkeikään oikeuttavan iän. Sääntöuudistus pitää sisällään varhaisvähennyksen joka leikkaa eläkkeenmäärää pysyvästi.

Raideammattilaisten edustaja on jättänyt kesäkuussa 2016  eriävän mielipiteen eläkesäätiön hallituksen kokouksessa sääntöuudistukseen.

 

Raideammattilaiset JHL on päättänyt selvittää, onko varhaisvähennys 0,4% /kk oikeutettua tehdä, koska erityiseläkeiän valintahetkellä yleinen eläkeikä oli 65 vuotta. Näkemyksemme mukaan eläkesäätiön a-osaston perustaminen tehtiin eläkelupauksen täyttämiseksi ja valinnalla asia varmistettiin jolloin näkemyksemme mukaan siitä on syntynyt työsuhteen ehto jota nyt peräämme.

 

Tällä hetkellä keräämme materiaalia asian eteenpäin viemiseksi.

Tulemme mittaamaan asian oikeudenmukaisuuden käyttäen tarvittavia lakiasiantuntijoita.

Ratkaisua asiaan ei ole näköpiirissä ihan hetkessä.

 

                                                                                                             Hannu Mattila

                                                                                                             Sopimustoimitsija


Lähettäjä
Reijo Tamminen
07.02.2017
Tunnisteet: hannu_mattila
powered by eMedia