etusivu I tiedoksi I Blogit I Vuosiloman sairauskarenssin palauttaminen ei koske tässä vaiheessa Rautatiealan työehtosopimusta
29.03.2016

Vuosiloman sairauskarenssin palauttaminen ei koske tässä vaiheessa Rautatiealan työehtosopimusta

Eduskunta hyväksyi 9. maaliskuuta työntekijän omavastuun palauttamisen vuosilomalakiin. Lakia muutetaan siten, että työntekijän sairastuessa vuosilomansa aikana kuusi ensimmäistä työkyvyttömyyspäivää ovat omavastuupäiviä, jotka eivät oikeuta lomapäivien siirtoon. Lomaansa voi siirtää vasta, jos työkyvyttömyys jatkuu kuutta päivää pidempään. Omavastuusta huolimatta työntekijöille turvataan vähintään neljän viikon vuosiloma, jos sitä on kertynyt loman ansaintavuodelta vähintään 24 arkipäivää. Lainmuutos tulee voimaan 1. huhtikuuta 2016.

Rautatiealan työehtosopimuksessa edellä mainittu vuosilomalain muutos ei kuitenkaan aiheuta muutoksia, koska viime sopimuskierroksella työehtosopimuksesta vuosiloman siirto-oikeudesta poistettiin omavastuuaika kaikkien 30+6 lomapäivän osalta. Talvilomapidennyspäivät siltä osin, jos tieto on työnantajalla työkyvyttömyydestä 2 viikkoa ennen lomaa. Esim. kirurgisenleikkauksen sattuessa talvipidennyspäiville. Loman aikana sairastuessa talvipidennyspäivät eivät siirry.

Vaikka vuosilomalaki muuttuu, se sallii sopia asiasta lakia paremmin. Omavastuupäivät eivät siis palaudu automaattisesti Rautatiealan työehtosopimukseen.

Tulkinta-apua saat omalta luottamusmieheltäsi.

Eduskunta päätti samalla myös rajata vuosiloman kertymistä äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalla 1.4.2016 alkaen. Lomaa kertyy lain mukaan vapaan aikana enintään kuuden kuukauden ajalta, kun nykyisin lomaa kertyy koko vapaan ajalta. Myös tästä muutoksesta on voitu sopia paremmin eri työehtosopimuksissa. Jos asia on sinulle ajankohtainen, tarkista oma lomaoikeutesi työehtosopimuksestasi. Tarvittaessa pyydä apua luottamusmieheltäsi. Rautatiealan työehtosopimuksessa ei ole sovittua asiasta muuta eli lomaa kertyy jatkossa ainoastaan kuudenkuukauden ajalta. Sen sijaan lomaa kertyy myös seuraavissa tapauksissa sen lisäksi, mitä vuosilomalain 7 §:ssä säädetään, työssäolopäivien veroisina pidetään myös niitä työpäiviä tai työtunteja, jolloin työntekijä työsuhteen kestäessä on estynyt tekemästä työtä

  1. sairauden tai tapaturman vuoksi myönnetyn palkallisen työstä vapautuksen johdosta. Mikäli palkallisten sairauslomapäivien määrä ei täytä vuosilomalain 7 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädettyä 75 työpäivää lomanmääräytymisvuodessa, pidetään lomanmääräytymisvuoden alusta lukien myös palkattomia sairauslomapäiviä työssäolon veroisina päivinä siihen määrään asti, että vuosilomalain määräys toteutuu;
  2. reservin harjoituksen tai ylimääräisen palveluksen takia tai määrättynä maanpuolustuskursseille, väestönsuojelukoulutukseen tai -palvelukseen tai vapautettuna työstä palvelua varten suomalaisessa valvontajoukossa tai koulutettavana edellä mainittua tai valmiusjoukkoa varten Suomessa tai Punaisen Ristin palveluksessa komennettuna katastrofiaputehtäviin;
  3. työnantajan järjestämiin tai sen muutoin osoittamiin oppikursseihin osallistumisen takia, mikäli kyseiseltä ajalta on maksettu palkkaa;
  4. palkalliseen ammattiyhdistyskoulutukseen myönnetyn työstä vapautuksen takia, kuitenkin enintään 30 päivää koulutustilaisuutta kohti;
  5. kuntoutuksen takia siltä osin kuin sen ajalta on maksettu kuntoutusrahaa tai toimeentuloturvaa.

Lisätietoja luottamusmieheltäsi.

Alla vielä teksti vuosiloman siirtämisestä työehtosopimuksessamme työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi.

Rautatiealan Työehtosopimus 30 §

9. Vuosiloman ja talvilomanpidennyspäivien siirtäminen työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi

Jos työntekijä on vuosilomansa tai sen osan alkaessa tai aikana synnytyksen, sairauden tai tapaturman johdosta työkyvytön, loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhäisempään ajankohtaan.

Loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä 1 momentin mukaisesti myös, jos työntekijä on vuosilomansa tai sen osan alkaessa erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempain-vapaan vuoksi työstä vapautettuna.

Työntekijällä on pyynnöstään oikeus vuosiloman tai sen osan siirtämiseen myös, jos tiedetään, että hän joutuu lomansa aikana sellaiseen sairaanhoitoon tai muuhun siihen rinnastettavaan hoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön tai että hän tulee saamaan työstä vapautusta erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaata varten.

Työntekijällä ei pääsääntöisesti ole oikeutta siirtää talvilomanpidennyspäiviä. Jos työn-tekijän työkyvyttömyys kuitenkin alkaa vähintään kahta viikkoa ennen talviloma-pidennystä tai sen yhdenjaksoisen lomajakson alkua, johon talvilomapidennyspäivät sisältyvät, ja jatkuu talvilomapidennyspäivien aikana, talvilomapidennyspäivät on työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhäisempään ajankohtaan.

Työntekijällä on lisäksi pyynnöstä oikeus talvilomapidennyspäivien siirtämiseen, jos tiedetään, että hän on talvilomapidennyspäivien aikana sairauden tai tapaturman vaatiman leikkaus- tai muun vastaavan hoidon takia työkyvytön ja jos hän ilmoittaa työ-kyvyttömyydestä kirjallisella luotettavalla selvityksellä vähintään kahta viikkoa ennen talvilomapidennyspäivien tai sen yhdenjaksoisen lomajakson alkua, johon talviloma-pidennyspäivät kuuluvat.

Työntekijä on velvollinen esittämään lääkärintodistuksen työkyvyttömyydestään pyytäessään siirtoa


Lähettäjä
Jussi Päiviö
29.03.2016
Tunnisteet: jussi_paivio
powered by eMedia