Raideammattilaiset JHL lausuu seuraavaa esityksestä raideliikennelain muuttamiseksi:

Hallitus esittää eduskunnalle laiksi raideliikennelain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE /2022 vp) täydentämisestä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi raideliikennelain 80 §:ää niin, että pykälässä sallittaisiin Venäjälle ja Baltian maihin rekisteröityjen Suomessa toimivien metsäteollisuuden yritysten omistamien puutavarakuljetusten vaunujen käyttö kansainvälisen liikenteen rautatiekuljetusten lisäksi Suomen sisäisissä puutavarakuljetuksissa.

Mielestämme ehdotetun muutoksen arvioinnissa on huomioitava seuraavia seikkoja.

Trafi on todennut vuonna 2016 selvityksessään seuraavia seikkoja:

Venäläisen standardin mukaisissa vaunuissa jarrujärjestelmä ja jarrutuskyky eivät täytä EU-standardeja. Venäläisellä kalustolla joudutaan kuljettamaan alhaisemmalla nopeudella teknisten rajoituksien johdosta, jolloin kaluston liikennöintiin joudutaan varaamaan enemmän ratakapasiteettia. Venäläisen vaunun akselileveyden ja pyöräprofiilin ero kotimaiseen vaunukalustoon liittyen, johtaisi todennäköisesti radan kunnossapitotarpeen kasvamiseen entisestään.   

Venäläisvalmisteisten vaunujen käyttöönotto edellyttäisi joko venäläisten vaunujen huomattavia rakenteellisia muutoksia tai EU:n teknisten säännösten uutta tulkintaa.

Venäläisen vaunukaluston lähes kokonaan puuttuvat turvalliset ylikulku- ja kulma-astimet vaarantavat ja hidastavat huomattavasti vaihtotyötä ratapihoilla ja luovat suuren riskin vaihtotyöntekijöille.

Lisäksi tässä tilanteessa vaikuttaa vahvasti siltä, että venäläisten vaunujen huoltohistorian selvittäminen ei ole mahdollista. Vaikka vaunujen huoltoväli on pitkä, niin kukaan ei tiedä milloin vaunujen huoltoaika umpeutuu, jolloin käsityksemme mukaan ne menevät käyttökieltoon. Lisäksi tietääksemme Suomessa ei ole venäläisten vaunujen sertifioitua kunnossapitäjää. EU määrittää hyvin vahvasti kunnossapitäjän velvollisuudet, jolloin kunnossapitäjä olisi vastuullinen vaunujen teknisestä kunnosta. Mielestämme on hyvin kyseenalaista, että henkisesti ollaan valmiita hankkimaan varaosia Venäjältä, vaunujen liikennekelpoisuuden varmistamiseksi.

Mielestämme on hyvin kyseenalaista, että julkisessa keskustelussa pyritään esimerkiksi energian osalta omavaraisuuteen ja irti Venäjän energian tuonnista, mutta raakapuukuljetuksien osalta halutaan lain muutoksella vapauttaa ja sitoa raakapuukuljetuksia venäläisen vaunukaluston varaan. Vaikka lain muutos on esitetty määräajaksi, niin näemme tässä riskin, että lain muutos jää pysyväksi ja näkemyksemme mukaan lain muutos mahdollisesti vaarantaa kotimaisen vaunutuotannon tulevaisuuden.

Mielestämme ensisijaisesti tulisi selvittää, että millä keinoin korvaava raakapuuliikenne voidaan järjestää olemassa olevalla kotimaisella vaunukalustolla.