Ihmiskunnan aiheuttama ilmastonmuutos aiheutuu lähinnä kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin (CO2) määrän lisääntymisestä ilmakehässä. Ilmastonmuutoksen seurauksena Suomen lämpötilat nousevat, sademäärät kasvavat, lumipeiteaika lyhenee ja routaa on aiempaa vähemmän. Itämeren pinta nousee samalla kun jääpeite kutistuu. Laskelmien perusteella ilmasto näyttää muuttuvan enemmän talvella kuin kesällä.

Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan työelämään ja siten ammattiliittojen toimintaan. Ilmastonmuutos pakottaa talouden tuotannon muuttumaan vähäpäästöiseksi ja resursseja säästäväksi, ja samalla se luo uusia globaaleja ja kasvavia markkinoita. Tässä muutosten puristuksessa moni perinteinen työtehtävä, tai jopa kokonainen ammattiala, saattaa kadota.

YHTEISKUNNAN HÄIRIÖHERKKYYS LISÄÄNTYY

Yhteiskuntamme järjestelmät ovat voimakkaasti ketjuttuneita ja toisistaan riippuvaisia kokonaisuuksia, joissa voi olla vaikeaa erottaa missä yksi järjestelmä päättyy ja toinen alkaa. Ilmastonmuutoksella on erityisesti vaikutuksia liikenteen alan eri järjestelmiin samoin kuin vesihuoltoon, energiatuotantoon ja kiinteistöihin. Liikenteen ja tekniikan alat kuuluvat pääsääntöisesti yhteiskunnan kriittiseen infrastruktuuriin, jonka ongelmat vaikuttavat kaikkiin muihin aloihin.

Ilmastonmuutoksen hallinnassa on kyse ilmastoriskien hallinnasta. Siinä korostuvat uudet ja innovatiiviset teknologiat sekä yritysten ja julkishallinnon paine investoida näihin teknologioihin. Toimialojen muutospaineita lisää infrastruktuurin kallistuvat ylläpitokustannukset. Liikenteen ja tekniikan toimialoille on tyypillistä valtiovallan suuri intressi suojata yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria, ja tämä vahvana poliittisena ohjauksena, joka tulee säilymään.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset yhteiskuntaan ja luonnonympäristöön riippuvat muutosten suuruudesta ja nopeudesta. Yhteiskunnan järjestelmien herkkyys ilmastotekijöille vaikuttaa siihen millaisena muutos koetaan. Esimerkiksi raideliikenteessä ilmastonmuutos lisää riskiä liikenteen häiriöille sekä ratarakenteiden vaurioille. Koska poikkeustilanteissa vaihtoehtoisia reittejä on vain vähän käytettävissä, on raideliikenne erittäin haavoittuvainen sään ääri-ilmiöille.

RAIDELIIKENTEEN MERKITYS JA HAAVOITTUVUUS LISÄÄNTYVÄT

Suomen rataverkko ulottuu Hangosta aina Kolariin ja Kemijärvelle saakka. Tulevaisuudessa raideliikenteen osuuden kaikesta liikenteestä odotetaan kasvavan sekä tavara- että henkilöliikenteessä. Kaupunkiraideliikenne levittäytyy hiljalleen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Tampere on jo aloittanut kaupunkiraideliikenteen ja Turku valmistelee selvitystä omasta raitiovaunulinjastostaan. Helsingissä kaupunkiraideliikenteen ennustetaan jopa kolmikertaistuvan seuraavien kymmenen vuoden aikana. Joukkoliikenteen lisääntyvä sähköistyminen kasvattaa sen haavoittuvuutta sään ääri-ilmiöille.

JHL on tehnyt kattavan selvityksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista edunvalvonnan näkökulmasta. Sään ääri-ilmiöt asettavat sekä tekniset järjestelmät että niiden parissa työskentelevät alttiiksi muuttuville riskeille. Samalla kun tekniikan ja liikenteen ylläpito ja korjaustehtävät yleistyvät, saattaa niiden painopiste siirtyä kylmyydestä ja roudasta kosteuden, tuulisuuden ja maaperän heikkouden aiheuttamiin ongelmiin. JHL:n raportissa korostetaan vaikutusten suoraa näkymistä liikenteen ja tekniikan aloilla, joissa tehdään paljon ulkotöitä. Ja vaikka leudot talvet ehkä mahdollistavat teknisten töiden tekemisen pidempään talvisin, niin kokonaisuutena liikenteen alalla olosuhteet voivat muuttua yhä huonommiksi.

JHL JA KRIITTINEN INFRASTRUKTUURI

Merkittävä osa JHL:n jäseniä työskentelee kriittiseen infraan kuuluvissa tehtävissä liikenteen, kuljetuksen, kunnallistekniikan, kunnossapidon-, korjaus- ja rakennustyön parissa. Yleisimpiä ammatteja näillä aloilla ovat raitiovaunun- ja metrojunankuljettajat, linja-auton kuljettajat sekä kunnossapidon ammattilaiset, kiinteistöhuollon työntekijät, sähkö- ja elektroniikka-asentajat.

JHL:n strategiassa 2022 eräänä päämääränä on paikallisen edunvalvonnan ja järjestöllisen voiman ja vaikuttavuuden vahvistuminen, ja sen toimenpiteitä ovat mm:

  • parantaa aktiivien toimintaedellytyksiä ja osaamista ja
  • vahvistaa ammattialatoimintaa osana paikallista edunvalvonta- ja järjestötoimintaa.

”Ammattialatoimintaa vahvistava edustajistoaloite on minulla valmiina.”

Ammattiliitto JHL on vahvistanut voimakkaasti ammattialatoimintaa viime aikoina ja tätä on syytä edelleen jatkaa. On valitettavaa, että liikenteen ja tekniikan ammattialan toiminnan asiantuntijan tehtävää ei ole vielä ammattiliitossa täytetty. Tämä asia tulee korjata ensi tilassa.

On selvää, että sopeutuminen muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin on välttämätöntä, riippumatta siitä miten hyvin – tai huonosti – ilmastonmuutoksen torjuntatoimissa onnistutaan. Jos sopeutumistoimet suunnitellaan riittävän hyvin, voidaan niillä lieventää ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia ja jopa hyödyntää sen positiivisia vaikutuksia.

Ammattiliittojen tulee olla mukana kaikissa niissä pöydissä joissa sopeutumistoimia suunnitellaan varmistamassa, että niissä huomioidaan työelämän oikeudelliset, sosiaaliset ja eettiset näkökulmat.