Työnantajan työturvallisuusvelvoitteita tarkennetaan 1.6.2023 voimaan tulevalla työturvallisuuslain muutoksella. Tavoitteena on edistää 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista ja vähentää varhaista työelämästä poistumista. Työnantajan on esimerkiksi jatkossa otettava huomioon työntekijän henkilökohtaiset edellytykset, jotka voivat vaatia yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä. Tämä selkeyttää sitä, että yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet ole aina riittäviä yksittäisen työntekijän kohdalla.

Työnantajan tulee jatkossa velvollisuus toteuttaa yksilöllisiä toimenpiteitä koskemaan työntekijöitä, joihin liittyy jokin turvallisuuden tai terveellisyyden kannalta merkityksellinen henkilökohtainen edellytys. Jatkossa tulee ottaa huomioon työntekijöiden erilaiset edellytykset suoriutua työssä, jotka voivat vaihdella työuran eri vaiheessa.

Muutos korostaa ikääntymiseen liittyvien vaara- ja haittatekijöiden tunnistamista, jolloin työnantaja voi toteuttaa vanhempien työntekijöiden työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Lisäksi täsmennetään, minkälaisia työn kuormitustekijöitä on otettava huomioon osana vaarojen selvittämistä ja arviointia. Työn sisältöön, järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät kuormitustekijät pitää huomioida. Esimerkiksi: liiallinen tietomäärä, keskeytykset, vaikeat asiakastilanteet, liiallinen työmäärä ja epäkohdat työyhteisön vuorovaikutuksessa.

Työturvallisuuslain raskaussuojelun perussäännöstä selvennetään. Erityistä vaaraa aiheuttavaan työtä koskevaan säännökseen lisätään maininta äskettäin synnyttäneestä sekä imettävästä työntekijästä.

Reijo Tamminen

sopimusasiantuntija